JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2478148 rlagnlgus1 164 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:07:04
2478147 seohobook 126 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:06:42
2478146 rlagnlgus1 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:06:37
2478145 rlagnlgus1 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:05:26
2478143 rlagnlgus1 164 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 16:04:58
2478142 jdg 2814 Success(100) 1MB 1ms C 2018-04-19 16:04:44
2478141 jdg 2814 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 16:03:32
2478138 projekct 1357 Time Limit Exceed(35) 123MB 3995ms C++ 2018-04-19 15:58:54
2478137 rlagnlgus1 163 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 15:57:22
2478136 yubin04 503 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:56:21
2478135 rlagnlgus1 163 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 15:56:03
2478134 yubin04 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:55:52
2478133 milk43w 518 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:55:45
2478131 milk43w 518 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:55:20
2478130 yubin04 503 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:55:19
2478129 eun46480 108 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:55:18
2478128 rlarudals510 518 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:55:09
2478127 yubin04 503 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:54:40
2478125 eun46480 108 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:54:09
2478119 eunbong22 513 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 15:50:41
2478117 rlagnlgus1 162 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-19 15:48:08
2478116 jdg 2814 Accepted(40) 1MB 1ms C 2018-04-19 15:47:56
2478115 pje4385 109 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:47:03
2478114 milk43w 518 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:47:01
2478113 milk43w 518 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:46:33
2478112 pje4385 109 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:46:20
2478111 milk43w 518 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:46:00
2478110 ghkdud2417 518 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:45:12
2478109 ghkdud2417 518 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-19 15:44:46
2478108 pje4385 109 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-19 15:44:46

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.