JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2006195 ksygood200 525 Accepted(80) 1MB 0ms C 2017-06-23 19:14:41
2006194 clint0209 602 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 19:14:31
2006193 sungsu0718 598 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 19:13:20
2006192 ksygood200 525 Accepted(80) 1MB 0ms C 2017-06-23 19:12:48
2006191 ksygood200 524 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 19:08:04
2006190 doseee 512 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 19:03:47
2006189 doseee 512 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-06-23 19:02:55
2006188 larvine 530 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 19:02:33
2006187 doseee 512 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-06-23 19:02:14
2006186 larvine 530 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 19:01:38
2006185 kadeen0553 1719 Accepted(80) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:58:24
2006184 mijurang 1462 Success(100) 20MB 608ms Java 2017-06-23 18:56:47
2006183 chldnqls1273 522 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:56:17
2006182 mijurang 1462 Output Limit Exceed(0) 21MB 636ms Java 2017-06-23 18:56:13
2006181 jhw0203 1669 Success(100) 1MB 36ms C++ 2017-06-23 18:55:07
2006180 mijurang 1462 Accepted(50) 20MB 679ms Java 2017-06-23 18:55:07
2006179 doseee 511 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 18:54:51
2006178 chldnqls1273 522 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:54:19
2006177 larvine 529 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:54:14
2006176 ksygood200 523 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:53:59
2006175 fourmie 608 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:53:38
2006174 ksygood200 523 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:53:16
2006173 fourmie 608 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:53:11
2006172 ksygood200 523 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:52:10
2006171 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 18:52:02
2006170 doseee 511 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 18:51:42
2006169 eureka1147 633 Output Limit Exceed(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 18:49:57
2006168 fourmie 608 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:48:17
2006167 fourmie 608 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 18:47:59
2006166 inca24 536 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 18:47:53

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.