JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2488499 koko144 153 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 21:12:26
2488498 stathyemin 561 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:12:26
2488497 78sjc 1113 Time Limit Exceed(80) 105MB 3996ms Java 2018-04-24 21:11:57
2488496 koko144 153 Accepted(10) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 21:11:40
2488495 kira2685 538 Wrong Answer(0) 8MB 126ms Java 2018-04-24 21:09:51
2488494 stathyemin 561 Time Limit Exceed(0) 1MB 140ms C 2018-04-24 21:09:37
2488493 SCSASDS_011 1113 Wrong Answer(0) 8MB 94ms Java 2018-04-24 21:09:11
2488492 alsrb3935 619 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:09:08
2488491 kira2685 538 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-04-24 21:09:05
2488490 stathyemin 561 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:08:37
2488489 stathyemin 561 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-04-24 21:08:22
2488488 c72123 153 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:07:40
2488487 SCSASDS_011 1113 Time Limit Exceed(80) 12MB 3440ms Java 2018-04-24 21:07:38
2488486 asterisk 3071 Success(100) 5MB 397ms C++ 2018-04-24 21:07:19
2488485 stathyemin 561 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:07:17
2488484 stathyemin 561 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:06:23
2488483 kira2685 538 Wrong Answer(0) 8MB 129ms Java 2018-04-24 21:05:57
2488482 kira2685 538 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-04-24 21:05:16
2488481 sutt 538 Success(100) 8MB 132ms Java 2018-04-24 21:05:15
2488480 sutt 538 Wrong Answer(0) 8MB 128ms Java 2018-04-24 21:04:38
2488479 stathyemin 561 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:04:17
2488478 kira2685 538 Wrong Answer(0) 8MB 131ms Java 2018-04-24 21:04:13
2488477 koko144 152 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 21:03:39
2488476 stathyemin 561 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:03:27
2488475 stathyemin 561 Accepted(20) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:02:58
2488474 koko144 152 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-24 21:02:56
2488473 c72123 152 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:02:27
2488472 xeungjin 538 Success(100) 9MB 134ms Java 2018-04-24 21:02:11
2488471 c72123 152 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:01:11
2488470 c72123 152 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-24 21:00:48

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.