JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2655341 tyujhg 158 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-23 03:34:15
2655340 gywls9900 199 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-23 03:24:08
2655339 po021461 1097 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 03:23:00
2655338 po021461 1097 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-23 03:18:11
2655337 po021461 1097 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2018-07-23 03:17:16
2655336 wjdgo12 572 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 03:16:55
2655335 wjdgo12 571 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 03:13:14
2655334 wjdgo12 153 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:56:29
2655333 wjdgo12 153 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:56:10
2655332 wjdgo12 159 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:47:06
2655329 wjdgo12 158 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:35:11
2655328 wjdgo12 157 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:29:16
2655322 wjdgo12 157 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:14:59
2655320 wwd2000 149 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 02:10:13
2655319 wjdgo12 156 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:02:16
2655318 wjdgo12 156 Success(100) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:02:03
2655317 wjdgo12 156 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:01:48
2655316 yongjuns.ahn 605 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-23 02:00:29
2655315 wjdgo12 156 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-23 02:00:19
2655314 wjdgo12 156 Accepted(70) 1MB 0ms C 2018-07-23 01:59:39
2655313 wjdgo12 156 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-23 01:58:20
2655311 wwd2000 148 Success(100) 1MB 1ms C 2018-07-23 01:55:35
2655310 yongjuns.ahn 604 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-07-23 01:50:12
2655309 wjdgo12 156 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-23 01:49:42
2655308 hjj0501 2918 Success(100) 47MB 818ms C++ 2018-07-23 01:49:00
2655307 wjdgo12 156 Accepted(70) 1MB 0ms C 2018-07-23 01:47:24
2655306 hjj0501 2918 Accepted(48) 47MB 833ms C++ 2018-07-23 01:47:24
2655305 wjdgo12 156 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-23 01:45:58
2655304 hjj0501 2918 Accepted(88) 47MB 843ms C++ 2018-07-23 01:45:58
2655303 wjdgo12 156 Accepted(90) 1MB 0ms C 2018-07-23 01:45:27
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.