JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
13297 st9398 152 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:53:37
13296 jmw1743 1641 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:51:45
13295 sua9531 1523 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:50:51
13294 jmw1743 1719 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:50:26
13293 jmw1743 1719 Accepted(90) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:49:06
13292 al0wner 175 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:48:50
13291 st9398 151 Accepted(90) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:48:47
13290 jmw1743 1641 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:48:14
13289 al0wner 175 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:46:12
13288 jmw1743 1719 Accepted(90) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:45:47
13287 cockcock99 106 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:45:29
13286 jmw1743 1641 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:44:35
13285 jmw1743 1719 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:42:56
13284 jmw1743 1641 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:41:30
13283 cockcock99 105 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:40:45
13282 jmw1743 1641 Accepted(60) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:39:27
13281 al0wner 174 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:38:31
13280 jmw1743 1719 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:37:52
13279 st9398 150 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:37:37
13278 jmw1743 1641 Accepted(50) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:35:04
13277 cockcock99 105 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:32:41
13276 choyi0521 1005 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:31:27
13275 choyi0521 1000 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:30:58
13274 al0wner 173 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:28:16
13273 aty3131 1871 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:27:02
13272 al0wner 173 Accepted(90) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:26:37
13271 al0wner 172 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:23:04
13270 cockcock99 104 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:19:55
13269 aty3131 1871 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:18:37
13268 al0wner 171 Success(100) 9MB 9000ms C 2010-12-26 17:17:04

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.