JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2326369 keomho0425 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:04:37
2326368 mindolee 115 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:04:01
2326367 tjfls0 521 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:03:59
2326366 best304 538 Success(100) 1MB 1ms C 2018-01-23 16:01:35
2326365 2214yj 532 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:01:34
2326364 chloeyu2006 506 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:01:18
2326363 cyc4540 632 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:00:58
2326362 2214yj 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:00:43
2326361 keomho0425 114 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 16:00:43
2326360 jjongmin715 2071 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:00:42
2326359 kas123123 586 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 16:00:32
2326358 2214yj 532 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-01-23 16:00:18
2326357 silver6608 548 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:59:52
2326356 keomho0425 114 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:59:45
2326355 seongyun8779 531 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:59:38
2326354 bs0729 170 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:58:42
2326353 hj1115hj 1840 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 15:58:15
2326352 tachyon100 211 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:58:08
2326351 keomho0425 114 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:58:05
2326350 dlstjrdl2 192 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:58:02
2326349 junn0123 1856 Success(100) 1MB 1ms C 2018-01-23 15:57:54
2326348 0904wjswjdgh 114 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:57:41
2326347 elite7378 114 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:57:05
2326346 24stevek 2255 Time Limit Exceed(67) 1MB 1676ms C++ 2018-01-23 15:56:48
2326345 mindolee 113 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:56:02
2326344 junn0123 1856 Accepted(10) 1MB 1ms C 2018-01-23 15:55:49
2326343 kas123123 585 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:54:47
2326342 donghyien 3106 Time Limit Exceed(90) 1MB 1665ms C++ 2018-01-23 15:54:13
2326341 kas123123 585 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:53:42
2326340 2214yj 531 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:53:20

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.