JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2006257 lee5003 557 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:40:35
2006256 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 2ms C 2017-06-23 20:35:26
2006255 lee5003 556 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:35:13
2006254 24stevek 2856 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 20:34:45
2006253 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:32:47
2006252 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 20:31:58
2006251 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 20:30:28
2006250 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 20:28:34
2006249 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:28:06
2006248 maxout 148 Success(100) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:27:28
2006247 dgkjy02 2255 Time Limit Exceed(67) 1MB 1677ms C 2017-06-23 20:26:49
2006246 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:25:54
2006245 donghyien 2109 Success(100) 5MB 22ms C++ 2017-06-23 20:24:58
2006244 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:24:20
2006243 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:23:42
2006242 dgkjy02 2255 Time Limit Exceed(73) 1MB 1678ms C 2017-06-23 20:16:06
2006241 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:11:29
2006240 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:11:12
2006239 clint0209 605 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:10:23
2006238 24stevek 1157 Success(100) 1MB 2ms C++ 2017-06-23 20:10:21
2006237 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:10:20
2006236 kimdonky 2518 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-06-23 20:08:26
2006235 kimdonky 2518 Runtime Error(0) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:07:23
2006234 kimdonky 2518 Time Limit Exceed(0) 1MB 151ms C 2017-06-23 20:06:57
2006233 ippunnie2004 527 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 20:04:48
2006232 maxout 147 Success(100) 1MB 1ms C 2017-06-23 20:03:43
2006231 com2567 2258 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-06-23 19:59:33
2006230 sungsu0718 600 Success(100) 1MB 0ms C 2017-06-23 19:59:20
2006229 ksandcsc 184 Success(100) 1MB 1ms C 2017-06-23 19:56:27
2006228 clint0209 604 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-06-23 19:55:14

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.