JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
170135 dimigo_1420 106 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:50:36
170134 dimigo_1435 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:50:33
170133 dimigo_1421 109 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:50:33
170132 dimigo_1428 110 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:50:18
170131 dimigo_1403 109 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:50:09
170130 dimigo_1406 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:50:07
170129 dimigo_1421 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:36
170128 dimigo_1418 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:35
170127 dimigo_1410 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:31
170126 dimigo_1413 106 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:27
170125 dimigo_1402 106 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:22
170124 dimigo_1431 107 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:21
170123 dimigo_1426 109 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:49:21
170122 dimigo_1404 106 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:59
170121 dimigo_1414 107 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:58
170120 dimigo_1425 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:53
170119 dimigo_1417 106 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:47
170118 dimigo_1419 106 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:37
170117 zip43 1309 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:33
170116 dimigo_1430 107 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:23
170115 dimigo_1421 107 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:22
170114 dimigo_1428 110 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:21
170113 dimigo_1433 107 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:15
170112 dimigo_1403 109 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:48:13
170111 dimigo_1405 110 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:47:55
170110 dimigo_1423 107 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:47:36
170109 dimigo_1417 106 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:47:35
170108 dimigo_1434 106 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:47:29
170107 dimigo_1428 110 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:47:19
170106 dimigo_1405 109 Success(100) 9MB 9000ms C 2012-08-23 11:47:13

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.