JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
349042 apskn 110 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:38:59
349041 royalprice 119 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:38:10
349040 whwjdgus0 109 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:38:09
349039 lsr0515 506 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:37:47
349038 apskn 110 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:37:34
349037 whwjdgus0 110 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:37:16
349036 imkimhyunwoo 540 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:37:01
349035 whwjdgus0 109 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:37:00
349034 whwjdgus0 108 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:36:39
349033 soo3613 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:36:36
349032 apskn 110 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:36:07
349031 whwjdgus0 107 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:35:25
349030 soo3613 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:35:02
349029 apskn 110 Compile Error(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:34:57
349028 soo3613 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:33:34
349027 se05217 112 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:33:10
349026 lsr0515 505 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:33:03
349025 psw3521 110 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:32:51
349024 royalprice 118 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:32:27
349023 dlclduq123 170 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:31:49
349022 soo3613 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:30:59
349021 apskn 103 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:30:55
349020 desperado 1976 Accepted(80) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:29:57
349019 lsr0515 504 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:28:59
349018 soo3613 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:28:42
349017 se05217 111 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:28:32
349016 apskn 102 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:28:16
349015 soo3613 108 Wrong Answer(0) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:27:43
349014 apskn 101 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:27:25
349013 gnme007 153 Success(100) 9MB 9000ms C 2013-12-21 17:27:09

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.