JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3096377 axcd1577 518 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:16:10
3096376 rokoo0405 104 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:15:42
3096375 axcd1577 516 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:15:16
3096374 axcd1577 514 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:14:45
3096373 destiny17 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 21:14:33
3096372 destiny17 501 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-03-26 21:14:11
3096371 sun080103 2298 Runtime Error(0) 1MB 3ms C++ 2019-03-26 21:13:12
3096369 davidgok 106 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:12:26
3096368 rokoo0405 103 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:11:45
3096367 kiryuel02 505 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:10:52
3096366 kiryuel02 505 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:09:54
3096365 davidgok 103 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:09:45
3096363 rokoo0405 102 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:08:50
3096362 mayora 2499 Time Limit Exceed(25) 14MB 3806ms Java 2019-03-26 21:08:34
3096361 davidgok 102 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:08:33
3096359 kiryuel02 505 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 21:08:16
3096358 rokoo0405 101 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:08:03
3096357 davidgok 101 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:07:10
3096356 rokoo0405 508 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:05:19
3096354 uhas0109 103 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:02:58
3096353 uhas0109 102 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 21:00:36
3096351 jinseo 1352 Accepted(30) 6MB 5ms C++ 2019-03-26 21:00:12
3096350 jinseo 1352 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2019-03-26 21:00:00
3096349 wnsdud00700 1848 Success(100) 8MB 145ms Java 2019-03-26 20:59:22
3096348 davidhere07 616 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 20:53:06
3096347 ptera0316 3232 Time Limit Exceed(10) 1MB 1687ms C++ 2019-03-26 20:51:39
3096346 rokoo0405 507 Success(100) 1MB 0ms C 2019-03-26 20:51:25
3096345 kiryuel02 504 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-03-26 20:50:37
3096344 chani 1147 Success(100) 1MB 8ms C++ 2019-03-26 20:49:21
3096343 qjemfrkwl23 1239 Success(100) 8MB 87ms Java 2019-03-26 20:49:12
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.