JUNGOL

본문 바로가기


실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2260309 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:45:10
2260308 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:44:42
2260307 e9857256 539 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:44:36
2260306 hooya15 126 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:44:16
2260305 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:43:32
2260304 e9857256 539 Time Limit Exceed(60) 1MB 139ms C 2017-12-11 20:43:28
2260303 hooya15 126 Time Limit Exceed(0) 1MB 1689ms C 2017-12-11 20:42:58
2260302 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:42:55
2260301 dydrjs6598 111 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:42:49
2260300 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:42:24
2260299 e9857256 539 Time Limit Exceed(60) 1MB 128ms C 2017-12-11 20:42:21
2260298 e9857256 539 Time Limit Exceed(0) 1MB 139ms C 2017-12-11 20:41:44
2260297 hooya15 126 Time Limit Exceed(0) 1MB 1671ms C 2017-12-11 20:41:08
2260296 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:40:38
2260295 hanyhome0518 126 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2017-12-11 20:40:25
2260294 hooya15 126 Time Limit Exceed(0) 1MB 1669ms C 2017-12-11 20:40:22
2260293 jh3885 519 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-12-11 20:40:17
2260292 angelgina 1303 Success(100) 1MB 1ms C++ 2017-12-11 20:39:55
2260291 shcho2004 112 Wrong Answer(0) 21MB 17ms Python 2017-12-11 20:39:39
2260290 e9857256 539 Time Limit Exceed(0) 1MB 126ms C 2017-12-11 20:39:31
2260289 e9857256 539 Time Limit Exceed(0) 1MB 135ms C 2017-12-11 20:38:44
2260288 hooya15 125 Success(100) 1MB 1ms C 2017-12-11 20:37:37
2260287 hanyhome0518 125 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:37:14
2260286 mrgoodway 502 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:37:14
2260285 neo6450 155 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:36:44
2260284 neo9450 156 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:36:41
2260283 z5512 127 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-12-11 20:36:29
2260282 mrgoodway 501 Success(100) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:36:14
2260281 jh3885 518 Success(100) 1MB 0ms C++ 2017-12-11 20:35:44
2260280 hanyhome0518 125 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2017-12-11 20:35:41

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.