JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2482854 csh_0209 119 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:27:28
2482853 csh_0209 119 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-04-21 20:27:00
2482851 7788davinci 2809 Success(100) 1MB 1ms C 2018-04-21 20:26:00
2482850 csh_0209 119 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:25:17
2482848 hy21116 112 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:25:07
2482847 hy21116 111 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:23:55
2482846 csh_0209 119 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-04-21 20:23:46
2482845 inpikisi724 1157 Success(100) 1MB 1ms C 2018-04-21 20:22:20
2482844 hy21116 525 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:21:42
2482843 smug201811155 544 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:21:21
2482842 hy21116 525 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:21:16
2482841 csh_0209 118 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:20:05
2482840 csh_0209 118 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:18:44
2482839 hy21116 524 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:16:32
2482838 tyujhg 554 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:16:24
2482837 swjang 613 Success(100) 1MB 1ms C++ 2018-04-21 20:16:23
2482836 tyujhg 554 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:16:00
2482835 csh_0209 117 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:15:55
2482834 swjang 613 Runtime Error(0) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:15:11
2482833 hy21116 523 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:14:08
2482832 hy21116 523 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:13:39
2482830 tyujhg 554 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:13:23
2482829 uranus0502 2257 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:11:30
2482828 csh_0209 116 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:10:30
2482827 7788davinci 1402 Accepted(80) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:08:31
2482826 jw12271 138 Success(100) 1MB 1ms C 2018-04-21 20:05:20
2482825 csh_0209 527 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-04-21 20:03:22
2482824 khw10231023 514 Compile Error(0) 0KB 0ms C++ 2018-04-21 20:02:55
2482823 icm882 1692 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:02:05
2482822 sungwon 131 Success(100) 1MB 0ms C 2018-04-21 20:01:40

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.