JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2326275 dongun0525 107 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:34:34
2326274 0904wjswjdgh 111 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:34:24
2326273 silver6608 546 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:34:14
2326272 donghyien 1256 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:34:08
2326271 dennisstar 1014 Accepted(30) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 15:34:06
2326270 tjfls0 518 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:34:06
2326269 0904wjswjdgh 111 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:33:36
2326268 wave3936 234 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:33:32
2326267 tntjd64 210 Success(100) 1MB 2ms C 2018-01-23 15:33:17
2326266 keomho0425 111 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:33:15
2326265 dndbsgml97 503 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:33:13
2326264 ck0520 174 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:32:40
2326263 elite7378 111 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:32:02
2326262 kazamajin95 518 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:31:59
2326261 ajjukuri01 571 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:31:40
2326260 seongmin0818 526 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:30:46
2326259 thee0613 139 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:30:37
2326258 seongyun8779 529 Accepted(60) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:30:16
2326257 minseop2003 122 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:30:04
2326256 dlstjrdl2 612 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:29:43
2326255 dlstjrdl2 612 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C++ 2018-01-23 15:27:54
2326254 ekwnd1 170 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:27:54
2326253 minseop2003 122 Accepted(40) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:27:31
2326252 tachyon100 209 Success(100) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:27:13
2326251 dongun0525 106 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:26:48
2326250 cyc4540 533 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:26:17
2326249 dongun0525 106 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-01-23 15:25:34
2326248 wave3936 234 Time Limit Exceed(60) 1MB 1695ms C++ 2018-01-23 15:25:10
2326247 tachyon100 209 Accepted(90) 1MB 0ms C++ 2018-01-23 15:24:33
2326246 mindolee 113 Success(100) 1MB 0ms C 2018-01-23 15:24:21

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.