JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3367299 javadeveloper 515 Runtime Error(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:36:03
3367298 jych000 1658 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:34:18
3367297 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:33:11
3367296 jych000 1658 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:32:09
3367295 inkook.chang 3119 Success(100) 6MB 1151ms C++ 2019-08-20 10:30:10
3367294 nyg3070 531 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:29:08
3367293 ktj1225 579 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 10:27:42
3367290 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:26:01
3367289 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:25:21
3367288 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:24:47
3367287 wkdnek 110 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-08-20 10:24:27
3367286 inkook.chang 3119 Accepted(66) 17MB 466ms C++ 2019-08-20 10:24:15
3367285 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:23:45
3367284 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:22:56
3367283 inkook.chang 3119 Runtime Error(48) 9MB 242ms C++ 2019-08-20 10:22:41
3367282 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:21:46
3367281 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:21:03
3367280 nyg3070 531 Accepted(40) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:20:29
3367279 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:19:15
3367278 wkdnek 110 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:17:49
3367277 inkook.chang 3119 Wrong Answer(0) 9MB 10ms C++ 2019-08-20 10:17:05
3367276 koi4553 143 Wrong Answer(0) 24MB 26ms Python3 2019-08-20 10:16:52
3367275 nyg3070 530 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:14:48
3367274 nyg3070 530 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-08-20 10:14:12
3367273 ktj1225 174 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-08-20 10:14:09
3367272 nyg3070 529 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:11:06
3367271 nyg3070 529 Accepted(60) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:10:11
3367270 wkdnek 109 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:07:00
3367269 javadeveloper 514 Success(100) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:06:32
3367268 wkdnek 109 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2019-08-20 10:06:13
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.