JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3485683 wnsdud5225 120 Success(100) 1MB 0ms C 2019-10-23 01:51:26
3485682 wkrud94 529 Success(100) 10MB 168ms Java 2019-10-23 01:50:38
3485681 gyo1227 123 Success(100) 10MB 177ms Java 2019-10-23 01:49:04
3485680 gyo1227 123 Accepted(60) 9MB 179ms Java 2019-10-23 01:48:30
3485679 gyo1227 123 Wrong Answer(0) 10MB 177ms Java 2019-10-23 01:48:00
3485678 wnsdud5225 120 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-10-23 01:47:48
3485677 gyo1227 123 Wrong Answer(0) 9MB 186ms Java 2019-10-23 01:47:45
3485676 gyo1227 123 Wrong Answer(0) 10MB 193ms Java 2019-10-23 01:46:08
3485675 wkrud94 115 Success(100) 10MB 194ms Java 2019-10-23 01:45:00
3485674 anna1402 247 Success(100) 1MB 0ms C 2019-10-23 01:44:16
3485673 gyo1227 122 Success(100) 10MB 179ms Java 2019-10-23 01:43:34
3485672 wkaldls93 126 Success(100) 10MB 191ms Java 2019-10-23 01:43:07
3485671 gyo1227 121 Success(100) 9MB 184ms Java 2019-10-23 01:40:52
3485670 wkaldls93 126 Accepted(20) 10MB 177ms Java 2019-10-23 01:40:03
3485669 kpmyung 552 Accepted(20) 10MB 392ms Java 2019-10-23 01:39:33
3485668 gyo1227 120 Success(100) 9MB 176ms Java 2019-10-23 01:39:22
3485667 gyo1227 632 Success(100) 10MB 188ms Java 2019-10-23 01:37:02
3485666 gyo1227 632 Wrong Answer(0) 10MB 190ms Java 2019-10-23 01:36:15
3485665 jinyoung44 120 Success(100) 9MB 185ms Java 2019-10-23 01:35:59
3485664 anna1402 242 Success(100) 1MB 0ms C 2019-10-23 01:35:39
3485663 gyo1227 535 Success(100) 10MB 197ms Java 2019-10-23 01:33:55
3485662 0526shw 139 Success(100) 10MB 209ms Java 2019-10-23 01:32:49
3485661 wkrud94 528 Success(100) 10MB 176ms Java 2019-10-23 01:32:38
3485660 0526shw 139 Time Limit Exceed(90) 9MB 3600ms Java 2019-10-23 01:32:19
3485659 wkaldls93 125 Success(100) 10MB 181ms Java 2019-10-23 01:28:37
3485658 gyo1227 534 Success(100) 10MB 170ms Java 2019-10-23 01:28:01
3485657 0526shw 139 Accepted(30) 10MB 206ms Java 2019-10-23 01:24:23
3485656 wkaldls93 633 Success(100) 9MB 180ms Java 2019-10-23 01:24:07
3485655 ehdgus3686 249 Success(100) 1MB 1ms C 2019-10-23 01:21:07
3485654 gyo1227 533 Success(100) 9MB 183ms Java 2019-10-23 01:19:46
[처음으로] [이전페이지] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.