JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
3425782 jackey 234 Time Limit Exceed(60) 1MB 1693ms C 2019-09-21 14:41:00
3425781 kjm142142 545 Success(100) 24MB 29ms Python3 2019-09-21 14:40:34
3425780 graycoral 2000 Accepted(71) 1MB 0ms C 2019-09-21 14:40:26
3425779 riven2706 537 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:39:56
3425778 mugil051022 1681 Time Limit Exceed(0) 1MB 1666ms C++ 2019-09-21 14:39:55
3425777 ksg5678 155 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:39:24
3425776 graycoral 2000 Compile Error(0) 0KB 0ms C 2019-09-21 14:39:07
3425775 zstep2014 2750 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 14:38:33
3425774 jackey 234 Runtime Error(0) 1MB 1664ms C 2019-09-21 14:38:30
3425773 jackey 234 Time Limit Exceed(60) 1MB 1679ms C 2019-09-21 14:37:25
3425772 jackey 234 Time Limit Exceed(60) 1MB 1675ms C 2019-09-21 14:37:00
3425771 kevinkim2540 1831 Success(100) 1MB 3ms C++ 2019-09-21 14:36:13
3425770 chanju330 2461 Accepted(5) 3MB 77ms C++ 2019-09-21 14:35:38
3425769 gustjq1101 1523 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-09-21 14:34:49
3425768 chanju330 2461 Accepted(45) 3MB 83ms C++ 2019-09-21 14:33:30
3425767 jackey 233 Success(100) 1MB 743ms C 2019-09-21 14:32:31
3425766 oyster2 189 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:31:33
3425765 joon123 561 Accepted(60) 1MB 0ms C 2019-09-21 14:31:14
3425764 koju4700 619 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:31:08
3425763 kk132332 109 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:30:15
3425762 gustjq1101 1314 Success(100) 1MB 2ms C++ 2019-09-21 14:28:24
3425761 gustjq1101 1307 Success(100) 1MB 2ms C++ 2019-09-21 14:25:36
3425760 luois09 548 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:25:28
3425759 hyunikim 158 Success(100) 1MB 1ms C++ 2019-09-21 14:25:03
3425758 jackey 232 Success(100) 1MB 0ms C 2019-09-21 14:24:22
3425757 ksg5678 154 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:23:57
3425756 kw0670 614 Success(100) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:23:39
3425755 kw0670 614 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:22:53
3425754 luois09 548 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C++ 2019-09-21 14:22:20
3425753 kevinkim2540 1831 Accepted(10) 1MB 7ms C++ 2019-09-21 14:21:47
[처음으로] [다음페이지]

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 031-388-0999 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.