hmmm > 자유게시판

hmmm

페이지 정보

작성자 KaserineGD 캐서린 (106.♡.133.41) 작성일20-01-21 10:28 조회103회 댓글3건

본문

#include <bits/stdc++.h>

char k[67]={0};

int cvint(char a)
{
    if(a<'A')
    {
        return a-'0';
    }
    else
    {
        return a-'A'+10;
    }
}
long long jajangmen(char a[],long long jin)
{
    int l=strlen(a),i;
    long long s=0;

    for(i=0;i<l;i++)
    {
        s=s*jin+cvint(a[i]);
    }
    return s;
}
void bibimbap(int n,int b)
{
    if(n==0)
    {
        return;
    }
    bibimbap(n/b,b);
    if(n%b>=10)
    {
        printf("%c",'A'+(n%b)-10);
    }
    else
    {
        printf("%d",n%b);
    }
}
int main()
{
    long long n,b,a,s;
    while(1)
    {
        scanf("%lld",&a);
        if(a==0)
        {
            break;
        }
        scanf("%s",k);
        scanf("%lld",&b);
        if(strcmp(k,"0")==0)
        {
            printf("0");
        }
        else
        {
          s=jajangmen(k,a);
            bibimbap(s,b);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
추천 0

댓글목록

황성우님의 댓글

황성우 아이피 61.♡.94.66 작성일

?

백현민님의 댓글

백현민 아이피 106.♡.133.41 작성일

dkssudgktlqslRk


경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호

TEL : 031-360-4144 FAX : 031-388-0996 E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com

Copyrightⓒ 2010-2019 jungol. All right reserved.

TOP